Խաչքար Կեչառիսում

Քառաստիճան ստիլոբատ, որն իր վրա կրում է խաչքար: